Aannamebeleid technische leiding

Gymnastiek Unitas is een vereniging met vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van deze vereniging. Zonder vrijwilligers kan Unitas niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van de trainingen en van de deelname aan wedstrijden. Om ervoor te kunnen zorgen dat Unitas nu en in de toekomst kan blijven werken met vrijwilligers geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden. Het is zeer belangrijk dat de leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat. En daarom bij de trainers, assistenten en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.

Het aannamebeleid voor vrijwilligers bij Unitas bestaat uit een aantal onderdelen waardoor wij als bestuur van Unitas een beeld krijgen van de vrijwilliger die een functie binnen onze vereniging gaat vervullen.

De volgende stappen worden doorlopen bij de werving en aanname van nieuwe vrijwilligers:
♦ Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur
♦ Controle van diverse referenties (Bijvoorbeeld; de vereniging(en) bellen waar de vrijwilliger vandaan komt.)
♦ Voor de trainers en leiders die met minderjarigen werken wordt een VOG-verklaring aangevraagd
♦ De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen. Deze ontvangt de vrijwilliger digitaal

Het is nadrukkelijk de bedoeling door deze maatregelen te volgen om te voorkomen dat er zich ongewenste situaties voordoen. Met dit aannamebeleid wilt Unitas ervoor zorgen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen zich laten ontmoedigen om een functie binnen onze sportorganisatie te ambiëren.

Gedragsregels train(st)ers Unitas

De begeleider zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen de gymnast zich veilig voelt (te verkeren).

De begeleider stelt in overleg met gymnasten en, indien minderjarig tevens met hun ouders, afhankelijk van het niveau, concrete doelen vast.

De begeleider respecteert de waardigheid van de gymnast en dringt niet verder door in diens privé -leven.

De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of intimidatie tegenover de gymnast.

Het belang van de gymnast staat centraal. De begeleider gebruikt of misbruikt de (sportieve) situatie niet ten koste van het belang van de gymnast.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige gymnast tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd, worden beschouwd als seksueel misbruik en kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

De begeleider gaat niet in op seksuele toenaderingspogingen van de gymnast en onderneemt ook niet zelf dergelijke toenaderingspogingen.

De begeleider raakt de gymnast niet op zodanige wijze nodeloos aan, dat de gymnast deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De begeleider onthoudt zich van verbale en digitale intimiteiten en grof taalgebruik.

De begeleider gaat gereserveerd en met respect om met de gymnast, in ieder geval in de volgende situaties: tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen, met name ook in ruimten als de kleed- of hotelkamer.

De begeleider is verplicht met personen of instanties samen te werken die de belangen van de jeugdige gymnasten samen met hen behartigen opdat deze instanties hun werk goed kunnen uitoefenen.

De begeleider heeft binnen de (sportieve) situatie de plicht de gymnast te beschermen tegen schade en misbruik door derden.

De begeleider geeft de gymnast geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de gymnast, die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.

De begeleider respecteert feiten die aan hem zijn toevertrouwd. Er worden slechts mededelingen aan derden gedaan, indien mogelijk in overleg met de gymnast, als de begeleider ervan is overtuigd dat de belangen van de gymnast of zijn omgeving hiermee zijn gediend.

De begeleider ziet er actief op toe dat deze regels door iedereen, die is betrokken bij de gymnast, worden nageleefd. Hij neemt passende maatregelen als hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.