HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Dit huishoudelijk reglement heeft tot doel u te informeren over onze clubregels.

Clubregels:
- Tijdens de training dient er gepaste sportkleding gedragen te worden.
- Tijdens divisiewedstrijden voor onze selectie worden wedstrijd turnpakjes gedragen. Deze dienen de leden   aan te schaffen bij onze vereniging. Bij clubwedstijden dienen de meisjes een eigen turnpakje te dragen en   de jongens een witte korte sportbroek. Turnhemdjes voor de jongens worden verzorgd en blijven eigendom   van de vereniging.
- Het bestuur bepaalt de kleur van de wedstrijdkleding voor de selectiegroepen.
- Ouders/verzorgers moeten in de kleedkamer op hun kind wachten. Uiteraard zijn ouders/verzorgers te allen   tijde welkom om de leiding persoonlijk te spreken nadat de les is afgelopen.
- Met inachtneming van de privacywetgeving mag er tijdens de lessen en wedstrijden alleen gefotografeerd of   gefilmd worden mits dit voor privé doeleinden wordt gebruikt. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld   worden als hier geen gehoor aan wordt gegeven.
- Mobiele telefoons zijn op de werkvloer niet toegestaan, m.u.v. de leiding.
- Iedere ouder/begeleider is verantwoordelijk voor zijn eigen kind(eren) tijdens ouder en kind gym en wordt   verwacht zijn eigen kind(eren) te begeleiden en te stimuleren.
- Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (K.N.G.U.) heeft voor alle leden en vrijwilligers van de bij haar   aangesloten verenigingen en/of stichtingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze   verzekering biedt tevens dekking aan alle niet K.N.G.U. leden/vrijwilligers die officieel deelnemen aan de   activiteiten en voor alle aspirant c.q. toekomstige leden tijdens kennismakingslessen.
- De bestuurders worden door de Algemene Leden Vergadering gekozen door de leden (16 jaar en ouder). De   voorzitter mag benoemd worden buiten de leden om. Het bestuur wijst een secretaris en penningmeester   aan. Alle bestuursleden stellen zich na vier jaar herkiesbaar.


Leden dienen:
- Op tijd in de les aanwezig te zijn.
- Bij afwezigheid of te laat komen dient de leiding tijdig in kennis gesteld te worden. Indien mogelijk een dag   van te voren of dezelfde dag d.m.v. een bericht middels sms of app naar de desbetreffende leiding.
- De aanwijzingen van de trainer/ster op te volgen.
- Passende kleding te dragen tijdens de lessen.


Verantwoordelijkheden bestuur en train(st)ers:
- Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Daar waar dit   huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.
- De trainer/trainster is verantwoordelijk voor een correcte voorbereiding en uitvoering van de lesstof.
- Het bestuur en de leiding is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door toedoen van derden, tijdens de   uitoefening van het lesprogramma of wedstrijd, waarbij leden van Unitas aanwezig zijn.
- Tijdens de vergadering met bestuur en leiding zal er jaarlijks aandacht besteed worden m.b.t. gedragsregels   tijdens de lessen.
- De continuïteitscommissie bestaat uit de train(st)ers van Unitas.


Ongewenst gedrag:
- Doet zich onverhoopt ongewenst gedrag voor, dan vraagt het bestuur van gymnastiekvereniging Unitas u om   contact op te nemen met een van de bestuursleden.
- Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF te benaderen. Dit zijn   vertrouwenspersonen van buiten de vereniging op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in   Nederland gratis een beroep kan doen.

Zij zijn te bereiken via het NOC*NSF meldpunt:
0900 - 2025590 (0.10/min).


Klachtenprocedure:
- Een klacht wordt kenbaar gemaakt bij de technisch leiding en besproken. Indien de klager niet tevreden is   met het resultaat, dient de klager de klacht schriftelijk in bij het bestuur. Het bestuur bespreekt de klacht,   indien nodig na het horen van betrokkenen en neemt een bindend besluit.

Opzegging lidmaatschap:
- Alleen schriftelijk (of per e-mail) bij de ledenadministratie:
  ledenadmin@unitasdoesburg.nl
  Uitschrijffomulier

- Het opzegtermijn van het lidmaatschap dient voor de eerste van de maand ingediend te zijn.
  Er dient een volle kalendermaand opzegtermijn in acht genomen te worden. De reeds betaalde contributie   wordt niet teruggestort.