Privacy Policy


Unitas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe Unitas omgaat met persoonsgegevens.

Unitas doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Unitas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Unitas is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Unitas verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde
Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Unitas de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
(Zakelijk) Telefoonnummer
(Zakelijk) E-mailadres
Bankgegevens voor de contributie
Medewerking voor digitale direct marketing
Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Unitas opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kan door Unitas aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma
Het verzorgen van de (financiële) administratie
Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Unitas geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Unitas hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Unitas de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij Unitas opvraagt. In een dergelijk geval dient Unitas medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

AVG en Fotografie:
Is er tijdens een wedstrijd een commerciële fotograaf op bezoek, dan mag hij of zij alleen foto’s maken van leden die daarvoor toestemming hebben gegeven. Hier vind je de richtlijnen

Binnen de EU:
Unitas verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Unitas verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
Unitas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Unitas heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft Unitas de volgende maatregelen genomen.
Alle personen die namens Unitas van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
Unitas hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
Unitas maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Unitas begeleiders zijn geënformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens:
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke Unitas van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Unitas of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Unitas te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Unitas kan u vragen om te legitimeren voordat er gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken.
Unitas mag uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten:
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt Unitas u hierover direct contact met op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen:
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met Unitas op!

Contactgegevens:
Gymnastiekvereniging Unitas
t.a.v. Mirjam Bakker
Campstede 48
6983 HJ Doesburg
ledenadmin@unitasdoesburg.nl